Ułatwienia w dostępie
accessible
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę
Skala szarości
Wysoki kontrast
Średni kontrast
Jasne tło
Czytelne znaki
Cofnij
Albertyni Częstochowa

DPS ALBERTYNI Częstochowa

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

O placówce (1)

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów mieści się w Częstochowie przy ul. św. Jadwigi 84/86.

Prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Albertynów z siedzibą władz generalnych w Krakowie.

Działa w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a Zgromadzeniem Braci Albertynów.

Od dnia 20 grudnia 2010r., zgodnie z wydaną Decyzją Dom jest wpisany w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego pod pozycją PS/II/9014/180/10.

Dom Pomocy Społecznej został wybudowany w 1939r. na zakupionej parceli z ukwestowanych przez Braci Albertynów funduszy. W czasie II Wojny Światowej został przejęty przez Niemców, a później odzyskany na dom noclegowy. Od tego czasu bracia opiekują się potrzebującymi, prowadząc: Dom Noclegowy, Dom dla Starców, Dom Opieki, Dom Specjalny, aż do obecnego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Albertynów, przeznaczonego dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej położony jest u podnóża Jasnej Góry, w bezpośrednim sąsiedztwie rekreacyjnego kompleksu wodno-leśnego „Lisiniec”. Zlokalizowany jest w odległości ok. 50 m od przystanku autobusowego.

Dom otoczony jest ogrodem z utwardzonymi alejkami spacerowymi, ławeczkami, altanami, kącikiem do grillowania, siłownią zewnętrzną, boiskiem do piłki nożnej, koszem do koszykówki, posiada wybrukowany dziedziniec.

Dom i jego otoczenie są bez barier architektonicznych. Dom posiada windę osobową, pochylnie, szerokie, oporęczowane ciągi komunikacji pieszej, posadzki antypoślizgowe.

Dom jako placówka pomocy społecznej prowadzony jest zgodnie z zasadami wynikającymi z zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a także w duchu charyzmatu św. Brata Alberta: „trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może sobie ukroić dla siebie, jeśli jest głodny”, ze szczególnym uwzględnieniem praw wolności, godności i poczucia bezpieczeństwa.

Dom Pomocy Społecznej posiada obecnie 82 miejsca statutowych. Przebywają w nim mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie w wieku od 18 lat.

Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz ciągłe podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców. Zadania te wypełniane są w duchu charyzmatu św. Brata Alberta.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest placówką opieki całodobowej, stacjonarną. Ma zasięg ponadlokalny i służy mieszkańcom całej Polski. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców. W działalności Domu - najważniejsze jest dobro mieszkańców, dlatego organizacja Domu jest podporządkowana i służy godności człowieka - mieszkańca Domu, poszanowaniu jego praw osobistych i słusznej wolności.

Mieszkańcy kierowani są do Domu na podstawie decyzji kierującej, wydawanej przez organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Mieszkańcy przyjmowani są do Domu na podstawie decyzji o umieszczeniu, wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy. Odpłatność za pobyt ustala organ kierujący w decyzji ustalającej opłatę za pobyt w Domu.

Dom świadczy usługi: (2)

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości.
  Dom posiada pokoje 2, 3 i 4 (dla osób leżących) osobowe, z urozmaiconą kolorystyką i indywidualnym wystrojem wnętrza. Pokoje mieszkalne są estetyczne, odpowiednio wyposażone. Do dyspozycji mieszkańców są ponadto świetlica ze sceną, jadalnie, pracownie terapii zajęciowej, rehabilitacji, kuchenka pomocnicza – kawiarenka, pokój gościnny, gabinet zabiegowo-pielęgniarski, kaplica, w której codziennie rano odprawiana jest msza św, kąciki do samodzielnego prania, wyposażone w pralkę, suszarkę oraz palarnia.
  W Domu Pomocy Społecznej na każdej kondygnacji znajdują się toalety i łazienki do dyspozycji mieszkańców, wyposażone w sedesy, pisuary, natryski, wanny, brodziki do mycia nóg i umywalki.
  Dom zapewnia smaczne i urozmaicone posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację, z uwzględnieniem diet, według wskazań lekarza i upodobań mieszkańców.

 2. opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, Dom zapewnia na miejscu bezpłatną opiekę lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry, opiekę psychologa i rehabilitację leczniczą. Umożliwia również mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie przepisów o NFZ świadczeń zdrowotnych. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Domu pomagają mieszkańcom w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu zakupów, rozwiązywaniu różnych problemów.

 3. wspomagające, polegające na:
  • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności,
  • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,
  • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  • finansowaniu mieszkańcom nie posiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
  • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
  • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu ewentualnych skarg i wniosków.

Praca opiekuńczo – terapeutyczna opiera się na indywidualnym programie, zwanym indywidualnym planem wspierania mieszkańca, opracowanym dla potrzeb konkretnej osoby. Indywidualne plany wspierania opracowuje Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy. Dla koordynowania działań wynikających z realizacji indywidualnego planu wspierania każdy mieszkaniec ma wybranego przez siebie pracownika pierwszego kontaktu.

Na terenie Domu funkcjonują następujące pracownie i grupy terapeutyczne:

 • Grupa gospodarcza
 • Grupa zdobywania umiejętności samoobsługi
 • Grupa terapii pedagogicznej
 • Grupa arteterapii ( W Domu prężnie działa grupa teatralna „Minutka”, która ma na swoim koncie liczne sukcesy. Mieszkańcy przygotowują kilka przedstawień w ciągu roku, np.: Jasełka, Misterium Męki Pańskiej, Przedstawienie kukiełkowe z okazji wizyty Św. Mikołaja, Przedstawienie o dowolnej tematyce, piosenkę na Przegląd Piosenki Podwórkowej, Akademię z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości)
 • Grupa plastyczna
 • Pracownia kulinarna

Terapia ruchowa prowadzona jest w dwóch formach:

 • grupowa
 • indywidualna

W Domu organizowane są różnego rodzaju uroczystości okazjonalne, np.: zabawy (Andrzejkowa, Sylwestrowa, Karnawałowa, Letnia), przedstawienia, imieniny mieszkańców, zawody sportowe, w tym Letnia Olimpiada Sportowa, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy, coroczny Zjazd Rodzin Mieszkańców. W Domu organizowane są Święta kościelne i państwowe, zgodnie z panującymi tradycjami i zwyczajami.

Mieszkańcy biorą też udział w imprezach kulturalnych poza Domem, np.: koncerty, spektakle, kino, wystawy oraz różne imprezy turystyczne (spacery, wycieczki) i turnusy rehabilitacyjne.

Celem pracy terapeutycznej prowadzonej z mieszkańcami jest stworzenie im jak najlepszych szans do samorealizacji, wszechstronnego rozwoju oraz społecznej integracji.

Szczegóły pracy terapeutycznej zależą od indywidualnej sytuacji danego mieszkańca – jego potrzeb, mocnych i słabych punktów, stopnia niepełnosprawności, dotychczasowych doświadczeń, stanu zdrowia itd.

Podział na grupy terapeutyczne podyktowany jest stanem zdrowia i indywidualizacją zajęć przeznaczonych dla każdego mieszkańca. Praca w tych grupach powoduje aktywne uczestnictwo i praktyczne zdobywanie umiejętności. Dzięki zajęciom terapeutycznym mieszkańcy poznają świat, zdobywają nowe doświadczenia.

Zasady przyęcia (3)

Mieszkańcy kierowani są do Domu na podstawie decyzji kierującej, wydawanej przez organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Mieszkańcy przyjmowani są do Domu na podstawie decyzji o umieszczeniu, wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy.

Odpłatność za pobyt ustala organ kierujący w decyzji ustalającej opłatę za pobyt w Domu.

Leon Wyczółkowski, brat Albert, 1934 r.

 

 

Powinno się być dobrym jak chleb;
powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.

Brat Albert Chmielowski.

 

Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła.

Brat Albert Chmielowski.

Św. brat Albert Chmielowski