Ułatwienia w dostępie
accessible
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę
Skala szarości
Wysoki kontrast
Średni kontrast
Jasne tło
Czytelne znaki
Cofnij
Albertyni Częstochowa

Polityka prywatności (1)

Inspektorem ochrony danych jest dr Magdalena Celeban.

Kontakt: iod.dpsalbertyni@gmail.com

tel. 34 374-06-67

KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zgromadzenie Braci Albertynów, ul. Krakowska 43, 31-066 Kraków.
 2. Podmiotem przetwarzajacym na podstawie podpisanej umowy powierzenia jest Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów, ul. Św. Jadwigo 84/86, Częstochowa.
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod.dpsalbertyni@gmail.com.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, możliwości wykonania ustawowych zadań określonych m.in. w ustawie:
  • rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej
  • ustawy o pomocy społecznej
  • ustawy o zdrowiu psychicznym
  • ustawy o prawie zamówień publicznych
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) lub art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 6. Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem lub umów podpowierzenia z podmiotem przetwarzajacym.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujacych przepisów prawa oraz archiwizacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w wiekszości przypadków wymogiem ustawowym, ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy/wykonania zadania. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może się również odbywać na podstawie dobrowolności.

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail


Leon Wyczółkowski, brat Albert, 1934 r.

 

 

Powinno się być dobrym jak chleb;
powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.

Brat Albert Chmielowski.

 

Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła.

Brat Albert Chmielowski.

Św. brat Albert Chmielowski